بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256953
نویسنده : زینب میرزاپور
عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی ژن afa در جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن جدا شده از مبتلایان به عفونت ادراری در رشت و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیده طوبی شفیقی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده مقدمه: E. coli عامل بروز اغلب عفونت های مجاری ادراری UTI) ( است و بیش از 80 % موارد عفونت های حاد دستگاه ادراری را به خود اختصاص می دهد. عفونت های ایجاد شده دراثر این باکتری شامل التهاب مثانه، التهاب و عفونت میزنای و پیلونفریت می باشد. هدف این مطالعه بررسی فراوانی ژن afa در اشریشیاکلی های جداشده از عفونت های ادراری در رشت و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها بود. مواد و روش ها : دراین مطالعه تعداد 105 جدایه بالینی اشریشیاکلی از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر رشت جمع آوری گردید. با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیایی مختلف، این جدایه ها مورد بررسی قرار گرفتند و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها با روش انتشار از دیسک تعیین شد. استخراج DNA جدایه ها با استفاده از کیت استخراج DNA صورت گرفت و با روش PCR فراوانی ژن afa با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تعیین گردید. نتایج : از تعداد 105 جدایه مورد مطالعه 69 جدایه به عنوان اشریشیاکلی تائید شد. تعیین حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه ها نشان داد که اغلب به سفازولین (8/76 %) ، تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین و سفوتاکسیم (4/59 %) مقاوم بودند و به آنتی بیوتیک های جنتامایسین(9/73 %) و کلرآمفنیکل (3/63 %) حساسیت نشان دادند. از 69 جدایه مورد بررسی تنها یک جدایه(44/1 %) دارایی ژن afa بود. نتیجه گیری: این نتایج نقش محدود ژن afa را در بیماریزایی جدایه های اشریشیاکلی یوروپاتوژن نشان میدهد. کلمات کلیدی: اشریشیاکلی یوروپاتوژن، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن afa
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: اشریشیاکلی یوروپاتوژن، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن afa
تاريخ دفاع : 1397-06-09