بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900759626
نویسنده : امیر حسین ساجدی راد
عنوان پایان نامه : سنجش سطح تکامل تجارت الکترونیکی درنمایندگی های مجاز فروش ایران خودرو
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی فدائی اشکیکی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سیدمحمود شبگو منصف, ,
چكيده : در سالهای اخیر بکار گیری ابزار های الکترونیکی و به ویژه اینترنت در شرکت ها تأثیر شگرفی در گسترش فعالیتهای تجاری داشته است و دیگر تجارت سنتی توان رقابت با تجارت الکترونیکی را ندارد.فناوری اطلاعات همواره از اهمیت روز افزونی در ارتقاء بهروری و کارایی سازمان ها برخوردار است، از این رو برنامه ریزی برای استفاده بهتر از این در راستای دستیابی به اهداف سازمان یکی از وظایف مهم سازمان های امروزی است.اولین قدم در در فرایند برنامه ریزی فناوری اطلاعات ، شناخت وضعیت موجود فن اوری اطلاعات در سازمان و به تبع آن کسب و کار الکترونیکی است و اینکه سازمان در حال حاضر تا چه حد و به چه صورت از این فناوری استفاده میکند.همچنین ترسیم وضعیت مطلوب بکار گیری اینن فناوری در سازمان و سنجش فاصله وضع جاری تا وضعیت مطلوب نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در قالب مفهوم تکامل(بلوغ) الکترونیکی و همچنین تجارت الکترونیکی مطرح می شود. بلوغ تجارت الکترونیک شرکت ها، درجه آمادگی و مناسب بودن زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای استقرار تجارت الکترونیک می باشد.مدل بلوغ در تجارت الکترونیکی فرصت ارزیابی و سنجش اثر بخشی تجارت الکترونیکی را فراهم می آورد، به طوریکه می توان مناسب با مرحله تکامل الکترونیکی شاخص های خاص آن مرحله را تعریف کرد. این پژوهش. سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در نمایندگی های مجاز ایران خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد. داده های تحقیق توسط ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت جمع آوری گردید. تعداد کل نمونه 265 نمایندگی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، آزمون دو جمله ای استفاده گردید. برای انجام این تحلیل ها از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.یافته های تحقیق دلالت بر بالا بودن سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در نمایندگی ها دارد بطوریکه در مرحله نهادینه( پنجم) از شش مرحله بلوغ تجارت الکترونیکی مدل استفاده شده در این پژوهش قرار دارد که نشان دهنده این این مطلب است که سازمان وضعیت درک شده برنامه تجارت الکترونیک را تعمق و بهبود بخشیده و همچنین درک و تفکر استراتژیک مدیریت ارتقاء و کارکنان نسبت به این موضوع دید روشنی پیدا کرده اند. بنابراین با مقایسه این پژوهش با تحقیقات انجام شده در گذشته که سطح بلوغ شرکتها را در مرحله اولیه عنوان کرده اند نتیجه می گیریم که این سطح از بلوغ، سطح مورد انتظار و قابل قبولی می باشد.
كلمات كليدي : تجارت الکترونیکی، اطلاعات، شناخت وضعیت، کسب و کار الکترونیکی
تاريخ دفاع : 1392-11-28