بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920561174
نویسنده : سودابه قاسمي
عنوان پایان نامه : ارزیابی باور، نگرش و پاسخ‌های رفتاری نسبت به راهبرد تبلیغات اینترنتی پيرامون دانشجويان دانشگاه آزاد رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا فياض مجتهدي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه اينترنت به‌عنوان يك ابزار جامع براي بازاريابي و تبليغات مطرح‌شده است و تأثير تبليغات اینترنتی هنوز نیز به‌عنوان يك موضوع قابل‌بحث در ميان محققان بازاریابی و دانشمندان باقی‌مانده است. ازآنجاکه جوانان دانشجو جزء اقشاری از جامعه هستند که به جهت استفاده بیشتر از اینترنت بیشتر در معرض تبلیغات اینترنتی قرار دارند، لذا این تحقیق باهدف بررسی باور، نگرش و پاسخ‌های رفتاری آن‌ها نسبت به راهبرد تبلیغات اینترنتی صورت گرفته است؛ بنابراین جامعه منتخب آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت هستند که از این جامعه آماری 375 نمونه برای آزمون در نظر گرفته‌شده است. روایی تحقیق بر اساس مدل مورداستفاده وانگ و سان (2010) صورت گرفت. روش تحقیق به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع «همبستگی» و همچنین تحلیل به شیوه معادلات ساختاری انجام‌شده که با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرارگرفته است. مفاهیم اصلی مورداستفاده در مدل، عوامل باور (شامل: اطلاعات، سرگرمی، اعتبار، اقتصاد و ارزش)، نگرش نسبت به تبلیغات اینترنتی، کلیک روی تبلیغات و خرید اینترنتی است. برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون دوجمله‌ای و برای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون تی استیودنت استفاده‌شده است. نتایج تحقیق به‌دست‌آمده نشان داد تأثیر مستقیم عوامل اطلاعات، اعتبار، اقتصاد و ارزش بر نگرش نسبت به تبلیغات تأثیر مستقيم داشته ولي، سرگرمي رد شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات تأثیر مثبت بر پاسخ‌های رفتاری مشتریان داشته و امکان کلیک روی تبلیغات و خرید اینترنتی و جذابيت تبليغات را افزایش می‌دهد. با استناد به یافته‌های پژوهش، مؤسسات تبلیغاتی بایستی سرمایه‌گذاری مطلوبی در جهت غنی‌سازی اطلاعاتی تبلیغات (اطلاعات)، جذاب کردن تبلیغات به‌ویژه برای گروه سنی جوانان به‌عنوان مخاطبان اصلی (سرگرمي)، ایجاد اعتماد بین مخاطبان نسبت به تبلیغات اینترنتی (اعتبار و ارزش) و درنهایت ایجاد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات اینترنتی داشته باشند.
كلمات كليدي : تبلیغات اینترنتی، نگرش، باور، پاسخ‌های رفتاری، بازاریابی الکترونیکی
تاريخ دفاع : 1395-10-25