بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930448642
نویسنده : جیران مبشر
عنوان پایان نامه : تاثیر عزت نفس و ابعاد استرس شغلی بر عملکرد شغلی در دفاتر بیمه ایران شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رحمت علی صابری حقایق,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر عزت‌نفس و ابعاد استرس شغلی بر عملکرد شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر دفاتر بیمه ایران، در ‌شهر رشت با تعداد 118 دفتر است. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 90 دفتر در نظر گرفته شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. به‌این‌ترتیب که به هر یک از 118 دفتر کد داده شد و سپس نرم‌افزار اکسل 90 کد را به‌طور تصادفی انتخاب نمود. در هر دفتر بین 2 تا 3 پرسشنامه توزیع گردید. در نهایت تعداد 189 پرسشنامه معتبر جمع‌آوری شد. پرسشنامه¬های جمع¬آوری شده و داده¬ها با استفاده از نرم‌افزار نرم‌افزار SPSS 20 و LISREL 8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان داد که در سطح اطمینان 95% ابهام نقش، تعارض نقش، نقش اضافه و عزت‌نفس بر عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : ابهام نقش، تعارض نقش، نقش اضافه و عزت‌نفس، عملکرد شغلی و دفاتر بیمه ایران، ‌شهر رشت
تاريخ دفاع : 1395-6-31