بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940034262
نویسنده : مهسا مولایی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع اقامتی تفریحی با رویکرد اکوتک در زیباکنار
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر ساویز طیاح,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انسان از دیرباز در تلاش بوده تا نه تنها با عناصر طبیعی سازگاری یابد، بلکه آنها را تعدیل و کنترل کند. جهت گیری، در تحول و تغییر به تکوین می رسد و از قبل تکوین یافته نیست؛ در جهان امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی، صنعت ساختمان سازی نیز تحت تاثیر این پدیده بوده و با ارتقا سطح کیفی- کمی آن، این صنعت نیز دستخوش تغییرات چه در بعد سازه و چه در بعد طراحی شده است.لیکن با رشد شتابنده جمعیت و فشار ناشی از سکونتگاه ها بر سیستم طبیعی نیاز ساکنین اقتضا می کند که جهت رفاه و آسایش آنان برای گریز از آشفتگی های روحی و روانی و خستگی های ناشی از شیوه زندگی شهری امروزی امکانات لازم فراهم گردد. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎﻫـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ذﯾـﻞ روﯾﮑـﺮد ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎیدار ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ را اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻣﯿـﺮاث ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﺟﻬـﺖ آﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﻌﻤـﺎري اﮐﻮﺗـﮏ ﻣـﯽ ﭘـﺮدازد .با استفاده از روش تحليل منطقـي و روش اسـنادي و مطالعات کتابحانه ای بـه بررسـي و ارائـه راهكارهـاي معماری اکوتک برای احداث مجموعه ای خودکفا در تولید انرژی، واقع در منطقه آزاد بندر انزلی پرداختـه شـده و در پايان راهكارهايـي چند در ايـن رابطـه مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
كلمات كليدي : اکوتک، مجتمع های اقامتی ـ تفریحی، هتل، آسایش انسان
تاريخ دفاع : 1396-6-22