بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940277205
نویسنده : آرش جعفرزاده اندبیلی
عنوان پایان نامه : اندازه گیری شاخص های پایداری زنجیره تامین در صنعت سیمان با استفاده از تکنیکQFD-FCDM
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :منصور صوفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده صنعت و به طور خاص عرصه تولید و عملیات مستقیم و غیرمستقیم بواسطه گسترش تولید و توسعه صنعتی ناشی از رشد جعیت جهانی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی از توسعه پایدار متاثر بوده است. هدف این تحقیق اندازه گیری شاخص های پایداری زنجیره تامین در صنعت سیمان با استفاده از تکنیک QFD-FMCDM است، از نظر روش شناسی روش تحقیق در کلیه ی مباحث کمی از حیث معرفت شناسی و هستی شناسی از نوع پوزیتیویسم، از حیث هدف از نوع کاربردی، از نظر رویکرد از نوع قیاسی، از حیث روش شناسی از نوع تحلیلی ریاضی، از نظر روش از نوع مطالعات میدانی، از نظر راهبرد از نوع مطالعه ی پیمایشی و موردی و از نظر ماهیت پژوهش، به دنبال توصیف و تبیین روابط بین متغیرها در قالب یک مدل است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی ویژه تکنیک¬های دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه است، جامعه ی آماری شامل خبرگان صنعت سیمان و نمونه آماری 15 خبره (مدیرعامل، معاونین و مدیران تولید و تحقیق و توسعه) کارخانجات سیمان لوشان، سیمان آبیک و سیمان خزر هستند. از دیدگاه خبرگان صنعت سیمان با این¬که اولویت سه شاخص اصلی را به صورت سیاست¬گذاری، اقتصادی و قوانین و مقررات تعیین نمودند ولی در زیرشاخص¬های فرعی اولویت اول را به امنیت قوانین و مقررات دادند که از زیرشاخص-های قوانین و مقررات می¬باشد. در اولویت¬های بعدی دو زیرشاخص از شاخص اصلی سیاست¬گذاری قرار گرفتند که در اولویت اصلی اول هستند. همچنین رقبای بالقوه آینده که از زیرشاخص¬های سیاست-گذاری می¬باشد از نظر خبرگان در اولویت نهم قرار می¬گیرد. عملکرد اقتصادی نیز در اولویت دهم است. کلیدواژه:پایداری زنجیره تامین، شاخص های پایداری زنجیره تامین، صنعت سیمان
كلمات كليدي : کلیدواژه:پایداری زنجیره تامین، شاخص های پایداری زنجیره تامین، صنعت سیمان
تاريخ دفاع : 1398-05-08