بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920055574
نویسنده : سحر غلامی کلایی
عنوان پایان نامه : یک روش موثر برای سنتز تک ظرفی مشتقات 4- فنیل هیدرازینیل تیازول
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود مختاری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یک روش موثر برای سنتز تک ظرفی مشتقات 4- فنیل هیدرازینیل تیازول سحر غلامی کلایی در این تحقیق، نانو سیلیکا، سنتز مشتقات 4-فنیل هیدرازینیل تیازول را با واکنش سه جزئی تک ظرف کتون های مختلف، فناسیل کلرید و تیوسمی کاربازید در اتانول در شرایط رفلاکس کاتالیز کرد. محصولات در زمان کوتاه با بازده عالی تحت شرایط سازگار با محیط زیست تولید شدند.
كلمات كليدي : واکنش های چند جزئی، 4-فنیل هیدرازینیل تیازول، نانو سیلیکا، فناسیل کلرید، تیوسمی کاربازید
تاريخ دفاع : 1397-04-20