بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960014253
نویسنده : حسن خیرخواه
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی نظام آموزشی بانک صادرات استان گیلان با تکنیک AHP
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مراد رضایی دیزگاه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی نظام آموزشی بانک صادرات استان گیلان با تکنیک AHP می باشد. تحقیق حاضر میدانی است. مصاحبه¬ای در خصوص شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر اثربخشی نظام آموزشی بانک صادرات استان گیلان در بین 15 نفر از خبرگان بانک صادرات استان گیلان بعمل آمد. سرانجام با جمع¬آوری مصاحبه ها داده¬های مربوط به آن مورد تجزیه و تحلیل و ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر 15 نفر از خبرگان بانک صادرات استان گیلان می¬باشد. ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه می باشد. پاسخ‌دهندگان مصاحبه و پرسشنامه حاضر، کارکنان بانک صادرات استان گیلان می‌باشند. سوال تحقیق این است که عوامل موثر بر اثربخشی نظام آموزشی بانک صادرات استان گیلان با تکنیک AHP چگونه شناسایی و رتبه بندی می گردد ؟ از نُه شاخص تعیین شده (محتوای منابع، مشخص بودن اهداف دوره ها،مربی آموزشی، نحوه برخورد و تلفیق آموزشگران با فراگیر، اجرایی و کاربردی بودن مطالب، تلفیق مطالب نظری با عملی،اجرای تدریس، تناسب روش ها با محتوا و جدید بودن)، معيار محتوای منابع به صورت چشمگيري از بيشترين اولويت برخوردار است. دو معيار مشخص بودن اهداف دوره ها و مربی آموزشی نيز با ميزان اهميت مشابه از اولويت بالائي برخوردار هستند
كلمات كليدي : اثربخشی نظام آموزشی، محتوای منابع، مربی آموزشی
تاريخ دفاع : 1398-5-14