بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911055921
نویسنده : سید مجتبی حسینی مقدم
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد انجمن سیم و کابل ایران(و شرکت های عضو) بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید یحیی سید دانش,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ارزيابي عملكرد سازمان‌ها و بنگاههاي اقتصادي و بررسي نتايج حاصل از عملكرد آنها در يك دوره معين فرآيندي مهم و راهبردي محسوب می شود كه ضمن تعيين جايگاه رقابتي سازمان نقش قابل توجهي در امر بهبود مستمر و افزايش كيفيت و اثربخشي تصميمات مديريت سازمانها دارد. ارزيابي عملكرد بايد از چنان جامعيتي برخوردار باشد كه بتواند تمامي ابعاد پيرامون مترتب بر فعاليت سازمانها را با عملكرد آنها مرتبط نموده و نقش تصميمات مديران در نيل به اهداف ارتقاء عملكرد آنها را منعكس كند. در این راستا،كارت امتيازي متوازن به عنوان ابزار مديريتي‌ نوين براي تدوين استراتژي و ارزيابي عملكرد سازمانها معرفي شده است. امروزه صنعت سیم وکابل در حوزه وزارت نیرو و صنعت برق رسانی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و شرکت های طراح، تولید کننده و مشاور و بازرگانی در این صنعت نقش بسیار کلیدی در راستای پیشرفت و توسعه پایدار این صنعت ملی وحیاتی وشریانی برق کشور دارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد انجمن سیم و کابل ایران(و شرکت های عضو) بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC صورت پذیرفته است که پژوهشی کاربردی، توصیفی و میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان خبره،روسا و مديران مياني، مديران ارشد،مدیران کارخانجات واعضای هیات مدیره و متخصصین انجمن سیم وکابل ایران و به تعداد 52 نفر مي‌باشد که تعداد 35 نفر از آنان به روش تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین صورت که ابتدا شاخص هاي موثر بر عملكرد پس از مطالعات كتابخانه‌اي از طریق پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع گردید به روش دلفی، انتخاب گردید و در گام بعدی جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش هر یک از مولفه ها و شاخص ها از روش میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از رتبه بندی انجمن سیم و کابل ایران(و شرکت های عضو) با استفاده از روش تاپسیس نشان داده است که شرکت سیم و کابل ابهر با احتساب ضریب نزدیکی 0.85 به ایده آل موجود در جایگاه اول و آلومتک و آلومراد با احتساب ضریب نزدیکی 0.34 در جایگاه ششم قرار دارد. و ترتیب قرارگیری سایر شرکت ها بدین صورت می باشد که شرکت سیمکو رشت با احتساب ضریب نزدیکی 0.74 در جایگاه دوم، شرکت کابل البرز با احتساب ضریب نزدیکی 0.71 در جایگاه سوم، شرکت سیم و کابل تبریز با احتساب ضریب نزدیکی 0.55 در جایگاه چهارم و شرکت سیم نور پویا با احتساب ضریب نزدیکی 0.38 در جایگاه پنجم قرار دارد. واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازي متوازن،انجمن سیم و کابل ایران
كلمات كليدي : ارزیابی عملکرد، کارت امتیازي متوازن،انجمن سیم و کابل ایران
تاريخ دفاع : 94-03-23