بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950143728
نویسنده : سینا رمضان زاده توچائی
عنوان پایان نامه : بررسی سطح سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با سطوح مختلف فناوری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سینا خردیار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین تحقیق و توسعه و عملکرد عملیاتی شرکت در سطوح مختلف تکنولوژی، چرخه زندگی و اندازه شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای سنجش متغیر وابسته عملکرد عملیاتی از نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش استفاده نمودیم. برای تعیین سطح تکنولوژی صنعت از معیار طبقه بندی اروپایی، برای تعیین چرخه زندگی از لگاریتم طبیعی سن شرکت و برای تعیین اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان شرکت استفاده شده است. متغیرهای میزان بدهی، نقدینگی و میزان دارایی های واقعی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به نحو بهتری بررسی و تبیین گردد. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 135 شرکت طی سال های 1390 تا 1396 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و متغیرهای پژوهش به وسیله مدل داده های ترکیبی (Panel) و با استفاده از نرم افزار Eviwes9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که متغیر شدت تحقیق و توسعه (RD) رابطه مثبت و معناداری با متغیر وابسته عملکرد عملیاتی (OCF) دارد؛ در نتیجه، فرضیه اول این پژوهش تائید شد. بررسی اثر متغیر تعاملی شدت تحقیق و توسعه (RD) و سطح تکنولوژی (IND) بر عملکرد عملیاتی شرکت، در ارتباط با هر دو گروه تکنولوژی بالا و پایین بی معنا شد و در نتیجه فرضیه دوم این پژوهش نیز رد شد. اثر متغیر تعاملی شدت تحقیق و توسعه و تجربه شرکت بر عملکر عملیاتی، در ارتباط با شرکت های با تجربه بالا، مثبت و معنادار و در ارتباط با شرکت های با تجربه پایین، منفی و معنادار شد؛ در نتیجه فرضیه سوم این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. اثر متغیر تعاملی شدت تحقیق و توسعه و اندازه شرکت بر عملکرد عملیاتی، در ارتباط با شرکت های با اندازه کوچک، مثبت و معنادار و در ارتباط با شرکت های با اندازه بزرگ، منفی و معنادار شد؛ این نتایج بر خلاف نتایج مورد انتظار بود؛ در نتیجه فرضیه چهارم این پژوهش رد شد.
كلمات كليدي : تحقیق و توسعه، عملکرد عملیاتی، سطح تکنولوژی، چرخه زندگی، اندازه شرکت.
تاريخ دفاع : 1397-11-09