بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900789403
نویسنده : صدیقه عبداللهی پورزنجانی
عنوان پایان نامه : رابطه شخصیت باعملکرد شغلی با توجه به مهارت سیاسی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گیلان( شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
چكيده : با ظهور وگسترش شبكه‎هاي بي سيم، نسل جديدي از كاربردهاي تجارت الكترونيكي تحت نام تجارت سيار پديدار شده است.تجارت سيار ازطريق ابزارمتحرک(موبايلي)نظير تلفن‎هاي همراه، دستيار ديجيتالي شخصي،دفترچه‎هاي يادداشت ديجيتالي وحتي داشبوردهاي بيسيم اتومبيل‎ها انجام می‎شود.ازاین رو،در تحقیق حاضربه بررسی ابعاد(رفتاری،محیطی وتکنولوژی)پذیرش همراه بانک درشعب بانک مسکن استان گیلان پرداخته شده است.جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک مسکن استان گیلان میباشند،که از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس و با استفاده از فرمول کوکران تعداد325 نفر از بین جامعه آماری تحقیق بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این پژوهش از نظرهدف تحقیق،از نوع کاربردی می‎باشدو طرح تحقیق دراین پژوهش،توصیفی- تحلیلی ازنوع همبستگی است.همچنین ازپرسشنامه برای گردآوری داده‎ها کمک گرفته شده است.برای تجزیه وتحلیل داده‎هانیزازآزمونهای کولموگوروف- اسمیرنف جهت تعیین نوع توزیع داده¬هاو بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر برای برازش کلی مدل وآزمون فرضیه¬ها استفاده شده است.نتایج نشان می‎دهدکه ویژگیهای تکنولوژی بانکداری موبایلی برسازگاری تکنولوژی مناسب، ویژگیهای وظیفه بانکداری موبایلی برسازگاری تکنولوژی مناسب، عملکرد مورد انتظار برسازگاری تکنولوژی مناسب، تلاش مورد انتظار برسازگاری تکنولوژی مناسب، سازگاری تکنولوژی مناسب برقصد پذیرش،آشنایی با بانک بر اعتماد اولیه، تضمین ساختاری بر اعتماد اولیه، عملکرد مورد انتظار براعتماد اولیه، تلاش مورد انتظار بر اعتماداولیه،اعتماداولیه به بانکداری موبایلی برقصد پذیرش بانکداری موبایلی،عملکردموردانتظاربرقصد پذیرش، تلاش مورد انتظار بر قصد پذیرش، نفوذ اجتماعی بر قصد پذیرش، وضعیت سهولت (تسهیل سهولت) برقصد پذیرش تاثیر مثبت و معناداری دارد.
كلمات كليدي : تکنولوژی،پذیرش تکنولوژی، اینترنت بانک، موبایل بانک
تاريخ دفاع : 1392-06-26