بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940301913
نویسنده : مریم رهنورد حق
عنوان پایان نامه : بررسی شیوع مایکوپلاسماهای تناسلی در زنان نابارور شهر رشت و اثر ضد میکروبی عصاره گیاه ویتاگنوس (Vitex agnus castus) بر روی آن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکترمیرساسان میرپور,
چكيده : مقدمه :از قرن ها پیش، گیاه پنج انگشت (Vitex agnus - castus) به عنوان یك گیاه دارویی شناخته شده است. پنج انگشت یك گیاه فیتواستروژن بومی خاورمیانه و جنوب اروپا بوده که در بسیاري از کشورها مصرف پزشکی دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد میکروبی عصاره پنج انگشت روي باکتري مایکوپلاسما و شیوع این عامل عفونی در زنان نابارور انجام شد. روش کار: عصاره این گیاه به روش خیساندن تهیه شد، سپس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی/طیف سنج جرمی (GC/MS) آنالیز گردید. براي ارزیابی اثر ضدمیکروبی، 100 نمونه واژینال زنان نابارور جمع آوری شد و بعد از جداسازی مایکوپلاسماها ، از روش ها ی ماکرودایلوشن و پورپلیت استفاده شد. نتایج: شیوع این باکتری در میان زنان نابارور مورد مطالعه 5% بود و حداقل غلظت کشندگی گیاه پنج انگشت برای 5 مورد باکتری جداشده، 50، 25 و 5/12 mg/ml گزارش شد . نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده گیاه پنج انگشت دارای اثر ضد میکروبی علیه باکتری مایکوپلاسما بوده و در آینده با بررسی این گیاه بصورت In-vivo و بررسی عوارض جانبی آن، میتوان از آن بعنوان دارو استفاده نمود.
كلمات كليدي : پنج انگشت، مایکوپلاسما، ناباروری، عصاره
تاريخ دفاع : 1397-6-22