بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960256457
نویسنده : هومن بابائی زاده روشن فکر
عنوان پایان نامه : تاثیر رضایت و تصویر ادراک شده مشتری بر وفاداری و اعتماد نسبت به بانک با توجه به نقش تعدیل کنندگی نام برند در مشتریان بانک تجارت و بانک ملی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شکی نیست که امروزه حوزه خدمات مالی یکی از موفق ترین و تأثیرگذارترین حوزه های فعالیت در دنیا شناخته شده است و توجه به حوزه های بازاریابی در خدمات مالی، به بهره وری و سودآوری بیشتر بانک ها منجر خواهد شد. امروزه دیدگاه مشتریان به بانک ها، از دیدگاه سنتی صرفا ارائه دهنده خدمات مالی به دیدگاه شریک تجاری با هدف برآورده کردن کلیه نیازهای مالی مشتریان و ایجاد رابطه برد - برد تغییر کرده است.هدف این پژوهش،بررسی تاثیر رضایت و تصویر ادراک شده مشتری بر وفاداری و اعتماد نسبت به بانک با توجه به نقش تعدیل کنندگی نام برند در مشتریان بانک تجارت و بانک ملی در استان گیلان است . روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و هدف آن کاربردی است، و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد است. ).جامعه ی آماری مشتریان شعب بانک ملی و بانک تجارت در استان گیلان می باشد.با توجه به اینکه در این تحقیق مشتریان به عنوان جامعه ی آماری هستند، لذا سطح تجزیه و تحلیل فردی است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس و برای تجزیه تحلیل از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد.نتایج آزمون حاکی از تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.
كلمات كليدي : رضایت ، تصویر ادراک شده، نام برند،وفاداری،اعتماد، مشتریان بانک تجارت و بانک ملی
تاريخ دفاع : 1398-05-14