بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960260554
نویسنده : عباس کیمیا
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تاثیرپذیری گرایش کارآفرینی سازمانی از بازدارنده¬های توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های تعاونی مرغداران استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گرایش کارآفرینی سازمانی یکی از ضرورت¬های عملکرد تعاونی¬ها و تابعی از میزان توسعه کارآفرینی سازمانی است. بنابراین، بررسی آثار بازدارنده¬های توسعه کارآفرینی سازمانی بر این گرایش برای کنترل، تعدیل و یا حتی حذف این آثار، به¬خصوص در تعاونی¬های مرغداران، امری ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیرپذیری گرایش کارآفرینی سازمانی از بازدارنده¬های توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت¬های تعاونی مرغداران استان گیلان می¬باشد. جامعه آماری تحقیق را 270 نفر از اعضای تعاونی¬ مرغداران استان گیلان تشکیل می¬دهد که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه 156 نفر تعیین شد که این افراد به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه می-باشد که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید شد و از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش و تأیید پایایی استفاده گردید. به منظور تحلیل داده¬ها از روش¬های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره¬گیری از نرم-افزار SPSS 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی که شامل بازدارنده¬های آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی، روان¬شناختی، مدیریتی، ارتباطی-اطلاعاتی و حمایتی-پشتیبانی می¬شود بر گرایش کارآفرینی سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارند.
كلمات كليدي : گرایش کارآفرینی سازمانی، بازدارنده¬های توسعه کارآفرینی سازمانی، شرکت¬های تعاونی مرغداران.
تاريخ دفاع : 1398-05-20