بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940503300
نویسنده : حسام سماکی
عنوان پایان نامه : بررسی تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی در گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاددام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پگاه نیک قدم, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در هر منطقه ، اطلاع از مقاومت انتی بیوتیکی باکتری های بیماریزای شایع امری ضروری است .کلی باسیلوز طیور که ناشی از عفونت با اشریشیا کلی است یکی از شایع ترین بیماریهای باکتریایی می باشد که به اشکال مختلف ظاهر شده و خسارت اقتصادی قابل توجهی را موجب می شود. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت دارویی در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی ، تعیین میزان اثر گذاری آنتی بیوتیک های ترکیبی بر اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی و بررسی پتانسیل تولید بتالاکتاماز در اشرشیا کلی های جدا شده از جوجه های گوشتی در استان گیلان صورت گرفت. بدین منظور 130 نمونه مشکوک به کلی باسیلوز از مزارع پرورش جوجه گوشتی جمع آوری گردید که از 130 نمونه 32 نمونه اشرشیاکلی بعد ازکشت و انجام آزمایشات بیوشیمی جدا گردید . از 32 ایزوله جدا شده31 ایزوله (87/96 درصد) در تست فنوتیپی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف بودند. و 7 ایزوله (9/21 درصد)، در واکنش PCR قطعه ای به طول تقریبی 847 جفت باز، تولید و واجد ژن TEM شناخته شد. همچنین در 11 ایزوله (4/34 درصد) با تولید قطعه ای به طول تقریبی 214 جفت باز، از نظر حضور ژنSHV مثبت شناسایی گردید.و 3 ایزوله (9/0 درصد) دارای هر دو ژن SHV و TEM می باشند با توجه به نتایج حاصل ،انجام آنتی بیوگرام قبل از هرگونه اقدام درمانی برای کلی باسیلوز طیور توصیه می گردد.
كلمات كليدي : کلی باسیلوز طیور، بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL)،ژنهای SHV,TEM
تاريخ دفاع : 1397-11-9