بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960260975
نویسنده : محمد صالحی مردخه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک روسیه بر روابط این کشور با ایران از سال 2012
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و فروپاشی شوروی همواره رو به توسعه بوده و در سال‌های اخیر با رشدی جهش‌گونه، وارد مدار شبه راهبردی شده است. در این میان، یکی از موضوعاتی که در تحلیل روابط دو کشور مورد بحث قرار گرفته است، فرهنگ استراتژیک به ﻋﻨـﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻋﺘﻘﺎدﻫـﺎ، ﻓﺮﺿﯿﻪﻫـﺎ، روﯾﮑﺮدﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﮓ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف، ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳﺖ، می‌باشد. مهم‌ترین مولفه‌هایی که فرهنگ استراتژیک روسیه را تشکیل می‌دهد می‌توان در سه حوزه ژئوپلیتیک، اقتصادی و نظامی دسته‌بندی کرد. در حوزه ژئوپلیتیک، تداوم سیاست سنتی این کشور در قلمرو نظام بین‌الملل یعنی تثبیت قدرت ملی در محیط ژئوپلیتیک و دستیابی به نفوذ جهانی در نظام بین الملل به عنوان قدرت بزرگ؛ در حوزه اقتصادی، همگرایی و اوراسیاگرایی و در حوزه نظامی، نوسازی و ارتقای دکترین نظامی-دفاعی روسیه، از جمله مؤلفه‌های فرهنگ استراتژیک روسیه می‌باشد. در این بین، جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه ژئوپلیتیک، اقتصادی، نظامی، درک روسیه از خود و تهدیدات، همچنین ایفای نقش روسیه به عنوان قدرت بزرگ، حوزه نفوذ، اوراسیاگرایی و برنامه‌های نظامی از جایگاه راهبردی برخوردار است. این موضوع، تشدید مناسبات و همکاری‌های گسترده ایران و روسیه در دوره پوتین را در حوزه‎‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و نظامی به همراه داشته است.
كلمات كليدي : فرهنگ استراتژیک، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ژئوپلیتیک، اوراسیاگرایی
تاريخ دفاع : 1398-6-5