بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960077047
نویسنده : سکینه یدالهی
عنوان پایان نامه : نقش سبک های فرزندپروری مادر و جوعاطفی خانواده در پیش بینی رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رویا بابایی کسمایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سبک¬های فرزندپروری و جو عاطفی حاکم بر خانواده بسیاری از رفتارهای فرزندان را تحث تاثیر قرار می دهد که از آن جمله پرخاشگری است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سبک¬های فرزندپروری مادر و جوعاطفی خانواده در پیش بینی رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1398 به تعداد تقریبی 3800 نفر خواهند بود. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی و با توجه به جدول مورگان و شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های شیوه-های فرزند پروری بامریند (1973)، جو عاطفی خانواده هیل برن و بی (1964) و پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم (1385) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین سبک¬های فرزندپروری سهل¬گیرانه و استبدادی مادر با نمره کل رفتارهای پرخاشگرانه و خرده مقیاس¬های آن در دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : فرزند پروری، جوعاطفی خانواده، پرخاشگری، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 98-4-22