بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960120821
نویسنده : محمد بادافره
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایتمندی مشتریان با میانجی گری سازگاری اهداف کارکردی متقابل
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر نرگس دل افروز,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایتمندی مشتریان با میانجی گری سازگاری اهداف کارکردی متقابل ‏بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت بودند که با استفاده از روش نمونه گیری همه شمار تعداد 310 نفر از کارکنان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های رضایتمندی مشتری، بازریابی داخلی، سازگاری اهداف کارکردی متقابل و ارتباطات کارکردی متقابل‏ ‏استفاده شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 و همچنین رگرسیون سلسله مراتبی در SPSS نسخه 24 فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازاریابی داخلی (ضریب بتا: 428/0) و سازگاری اهداف کارکردی متقابل (ضریب بتا: 300/0) تاثیر معنادار و مستقیمی بر رضایتمندی مشتریان دارند. در بعدی دیگر بازاریابی داخلی (ضریب بتا: 477/0) تاثیر معنادار و مستقیمی بر سازگاری اهداف کارکردی متقابل دارد. بازاریابی داخلی با تاثیرگذاری مستقیم بر سازگاری اهداف کارکردی متقابل به صورت غیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان (ضریب بتا: 143/0) تاثیر گذار است. بازاریابی داخلی و سازگاری اهداف کارکردی متقابل توانسته‌اند 40 درصد از واریانس رضایتمندی مشتری را پیش بینی کنند. همچنین بازاریابی داخلی توانسته است 23 درصد از واریانس سازگاری اهداف کارکردی متقابل را پیش بینی کند. همچنین اثرتعدیلگر ارتباطات کارکردی متقابل در رابطه بازاریابی داخلی و سازگاری اهداف کارکردی متقابل تایید شد (سطح معناداری: 01/0).
كلمات كليدي : : بازاریابی داخلی، رضایتمندی مشتریان، سازگاری اهداف کارکردی متقابل، ارتباطات کارکردی متقابل.
تاريخ دفاع : 1398-4-16