بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950106165
نویسنده : ساجده جلالی آب برده
عنوان پایان نامه : شناسایی باکتری های هوازی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در زخم های decubitus دام های کوچک
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش اصلاح نژاددام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد داداش بیگی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زخم های آلوده و عفونی در دام کوچک می تواند باعث پاسخ التهابی سیستمیک، سپتی سمی و حتی مرگ دام شود. فاکتورهایی مانند نوع، مقدار و مقاومت میکرو ارگانیزم ها به همراه برخی از ویژگی های میزبان مثل سن، سرکوب سیستم ایمنی و بیماری های مرتبط در روند بهبود زخم تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه شناسایی باکتری های هوازی در زخم های decubitus دام های کوچک و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد. در این مطالعه 17 قلاده سگ و گربه که دارای زخم بودند مورد آزمایش قرار گرفتند که از17 نمونه مثبت باکتری سودوموناس آئروژنوزا با فراوانی(64/17%) 3 مورد به همراه آسنیتوباکتر (64/17%) 3 مورد مثبت شایع ترین باکتری های آلوده کننده زخم ها می باشد که این باکتری در رتبه های بعدی به ترتیب استافیلوکوک ائوروس (76/11%)2 مورد مثبت ، اشریشیاکلی (76/11%)2 مورد مثبت ، انتروباکتر (76/11%)2 مورد مثبت، کورینه باکتریوم (76/11%)2 مورد مثبت، انتروکوکوس(9/5%)1 مورد مثبت، باکتریوئیدس (9/5%)1 مورد و استافیلوکوک اپیدرمیس (9/5%)1 مورد مثبت وجود دارند نتایج نشان می دهد که آلودگی به باکتری های گرم مثبت بیشتر از باکتری های گرم منفی است. نتایج آنتی بیوگرام نشان داد که تعداد 2 مورد(66/66%) سودوموناس آئروژنوزای جدا شده نسبت به سیپروفلوکساسین 1 مورد (33/33%) نسبت به جنتامایسین حساس و نسبت به بقیه مقاوم هستند. استافیلوکوک ائوروس جدا شده 1 مورد (50%) نسبت به سفتریاکسون و 1 مورد (50%) سفتازیدین حساس بود استاف اپیدرمیس 1 مورد (100%) نسبت به سفکسیم حساس می باشد اشریشیاکلی 1 مورد (50%) نسبت به سفتیزوکسیم و 1 مورد (50%) تتراسایکلین حساس می باشد انتروباکوکوس1 مورد (100%) نسبت به اریترومایسین و حساس می باشد کورینه باکتریوم 2 مورد (100%) نسبت به جنتاماسین حساس می باشد باکتریوئیدس1 مورد (100%) نسبت به سیپروفلوکساسین حساس می باشد انتروباکتر 2 مورد (100%) نسبت به کلیسیتین حساس می باشد و آسینتروباکتر 1 مورد (33/33%) نسبت به جنتامایسین، 1 مورد (33/33%) نسبت به سفتریاکسون و 1 مورد (33/33%) نسبت به سیپروفلوکساسین حساس می باشد. 1-1 نمودار درصد فراوانی باکتری های دارای بیشترین فراوانی از حیوانات نمونه گیری شده نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده آلودگی میکروبی بالای زخم های decubitus در سگ های مورد مطالعه و مقاومت بالای جدایه ها به متداول می باشد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: آلودگی باکتریایی،سگ،زخم،سودوموناس آئروژنوزا
تاريخ دفاع : 1397-11-10