بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920161718
نویسنده : مائده افخمی شیخانی
عنوان پایان نامه : میزان گرایش مدیران دولتی به ارزشهای سنتی ونوین در مدیریت دولتی (مورد مطالعه: دستگاههای اجرایی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دهه‌های اخیر شاهد ظهور رویكردی جدید در مدیریت دولتی بوده ایم. ضرورت برخورد با چالش‌هایی از قبیل تغییر تكنولوژی، جهانی شدن، انقلاب اطلاعات و رقابت بین المللی، دولت‌ها را ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده ایی در بخش مدیریت دولتی خود نموده است. در ايران از برنامه‌هاي توسعه‌اي پنج ساله، راهبرد تحول بخش دولتي با محوريت مديريت دولتي نوين به روشني به چشم مي‌خورد. بدین ترتیب با ورود اصلاحات اداری جدید در مدیریت دولتی در طول چهار دهه پیش، مفهوم، معنا و طبقه بندی ارزش‌ها برجسته تر شده اند. در واقع، سوال از ارزش‌ها در حال حاضر در جلو و مرکز مباحثات در مورد مدیریت دولتی است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران دستگاههای اجرایی استان گیلان می‌باشد که از بین دستگاههای اجرایی فرمانداریها و شهرداریها برای مطالعه انتخاب شدند.در این تحقیق جهت نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری ۴۰ نفر است که بصورت تصادفی از بین جامعه انتخاب می‌گردند.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل(فراوانی، درصد و نمودار) و روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس و تی استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که در میان ارزشهای مدیریت دولتی نوین ارزش مشتری مداری دارای بیشترین میانگین و اهمیت بالا و ارزش ریسک پذیری دارای کمترین میانگین و کمترین اهمیت از نظر مدیران دولتی شرکت کننده در این پژوهش می‌باشد.و در میان ارزشهای مدیریت دولتی سنتی ارزش کنترل گرایی دارای بیشترین میانگین و در مقابل ارزش استبداد گرایی در میان ارزشهای مدیریت دولتی سنتی دارای کمترین میانگین می‌باشد.بر اساس نتایج تحقیق گرایش مدیران بیشتر به سمت ارزشهای مدیریت دولتی نوین وبعبارتی ارزشهای شبه بازار در بخش دولتی است که با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مدیریت دولتی،مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین، اصلاحات،ارزشها، نوآوری، مشتری مداری
تاريخ دفاع : 1396-3-16