بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900738370
نویسنده : سیده حمیده رضوی شریفی
عنوان پایان نامه : ارزیابی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده (DEA)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمد حسن قلیزاده,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا امیرتیموری, ,
چكيده : اندازه گیری کارایی برای بنگاه های اقتصادی که در محیط رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است.این امر برای بنگاه های تولید کننده خدمات همچون صنعت بیمه به علت نقش برجسته آن ها در رشد بخش های مختلف جامعه و پوشش خسارت ناشی از انجام فعالیت های اقتصادی و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری بسیار با اهمیت تر است. تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) یکی از روش های نوین ارزیابی عملکرد و ابزاری مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها،قادراست نتایج بسیار مفیدي در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهاي الگو را به عنوان هدف براي شرکتهاي ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهاي استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد. با تکیه بر پیشینه تحقیق بسیاري از مطالعات در این زمینه به دنبال افزایش خروجی (ستاده ها) و یا کاهش ورودي (نهاده ها) هستند، و کمتر به وجود فاکتورهاي نامطلوب توجهی شده است، لذا در این پژوهش بر آن شدیم نه تنها با معیار ها و شاخصهاي مثبت بلکه با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب هزینه های بیمه ای، با "مدل BCC پوششی خروجی محور با تاکید بر خروجی نامطلوب" از آن به سنجش کارایی 4 شرکت بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1389-1387 ، که به روش حذف سیستماتیک هر 4 شرکت بیمه انتخاب گردید، بپردازیم. نتایج حاصل از سنجش کارایی نشان داد که به طور کلی مجموع میانگین امتیاز کارایی شرکت های بیمه در کل بازه زمانی 1387-1389 0.83 بوده است. شرکت بیمه آسیا به علت اکتساب امتیاز کارایی یک در سالهای 1387-1389 به عنوان کاراترین واحد در مقایسه با سایر شعب بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. و شرکت بیمه دانا به علت اکتساب امتیاز کارایی پایین تر از میانگین کل به طور تقریبی در هر سه دوره مالی به عنوان ناکاراترین شرکت معرفی شدند، با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های خدماتی همچون بیمه تلاش در راستای افزایش خروجی ها را به صرف هزینه های بسیار زیاد (هزینه های بیمه ای) ترجیح می دهند، اکتساب امتیاز کارایی یک در هر سه دوره مالی برای شرکت بیمه آسیا و داشتن بیشترین میزان خروجی نامطلوب،دور از انتظار نیست که حجم فعالیت بالاتر جهت کسب درآمد بیمه ای و عملیاتی بالاتر هزینه های بیمه ای بالاتری را نیز ایجاد کند که این عدم مدیریت هزینه در بلند مدت باعث نتایج نامطلوبی برای شرکت مذکور خواهد شد.
كلمات كليدي : سنجش کارایی،تکنیک تحلیل پوششی داده ها،خروجی نامطلوب،شرکت های بیمه
تاريخ دفاع : 1392-11-30