بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950280410
نویسنده : مرضیه رهروان
عنوان پایان نامه : مقایسه تکنیک های حل تعارض (استدلال- پرخاشگری کلامی – خشونت) و هوش هیجانی نوجوانان دختر دارای پدر معتاد و نوجوانان دختر عادی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رضا سلطانی شال,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اعتیاد به عنوان ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. درصورتی‌که والدین در دام مواد مخدر گرفتار باشند، فرزندان آن‌ها نیز از هر لحاظ آسیب‌پذیر می‌شوند و مشکلاتی نظیر افزایش تعارضات و کاهش هوش هیجانی در آن‌ها نمایان می شود. هدف از انجام این تحقیق مقایسه تکنیک های حل تعارض (استدلال- پرخاشگری کلامی – خشونت) و هوش هیجانی نوجوانان دختر دارای پدر معتاد و نوجوانان دختر عادی بود. تحقیق حاضر از منظر روش در زمره تحقیقات علی-مقایسه‌ای قرار داشت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دارای پدر معتاد و دختر عادی متوسطه شهرستان رشت مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری دردسترس انجام پذیرفت و تعداد 120 دانش آموز (60 دانش آموز دارای پدر معتاد و 60 دانش آموز عادی) انتخاب گردیدند. بدین معنا که کلیه دانش آموزان نوجوان دارای پدر معتاد از نظر سن (16-14 سال)، پایه تحصیلی، حضور پدر ، با دختران عادی همتا و دو گروه پرسشنامه های تحقیق را کامل کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های شیوه‌های حل تعارض والد - فرزند و هوش هیجانی شات بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون t ، تحلیل واریانس تک متغیری و چند متغیری به کمک نرم افزار Spss 20 مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد بین تکنیک حل تعارض و مولفه های آن در نوجوانان دختر دارای پدر معتاد و نوجوانان دختر عادی تفاوت وجود دارد. همچنین یافته دیگر پژوهش نشان داد که بین نوجوانان دختر دو گروه در متغیر هوش هیجانی و مولفه های آن تفاوت معنی داری مشاهده شده است. می توان نتیجه گرفت واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ‌ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و همچنین فزوني مشكلات رفتاري و تعاملي بين اين فرزندان مي‌تواند ناشي از كثرت تعارضات و بی توجهی به نیازهای آنان باشد. کلیدواژه : تکنیک های حل تعارض -استدلال- پرخاشگری کلامی – خشونت- هوش هیجانی
كلمات كليدي : تکنیک های حل تعارض -استدلال- پرخاشگری کلامی – خشونت- هوش هیجانی
تاريخ دفاع : 97-06-21