بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950091151
نویسنده : گلسا فانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر دو هفته تمرینات تناوبی شدید به همراه مکمل کورکومین بر پاسخ hs-CRP ، IL-6، گلبول های سفید، توان هوازی و توان بی هوازی دختران والیبالیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام غلامرضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو هفته تمرینات تناوبی شدید به همراه مکمل کورکومین بر پاسخ hs-CRP ، IL-6، گلبول های سفید، توان هوازی و توان بی هوازی دختران والیبالیست بود. 31 دختر والیبالیست در دامنه سنی 18 تا 23 سال به طور تصادفی در سه گروه مصرف کورکومین و تمرین تناوبی شدید، تمرین تناوبی شدید و شاهد تقسیم شدند. روش تحقيق به كاربرده شده در اين مطالعه از نوع نيمه‌تجربي و با چهار مرحله خون گیری بود. در تحقیق حاضر گروه های تجربی، به مدت دو هفته برنامه تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کورکومین را اجرا نموده و گروه شاهد، هیچ برنامه تمرینی و مصرف مکمل نداشتند. از آمار توصيفي براي محاسبه شاخص هاي مركزي، از آزمون K-S جهت تعیین توزیع طبيعي داده ها، براي تحلیل استنباطی از آزمون اندازه گیري مکرر و آزمون بونفرونی استفاده شد. كليه عمليات آماري توسط نرم افزار(SPSS) نسخه 23 و سطح معني داري آزمون ها در سطح 05/0≥p در نظر گرفته شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که تفاوت معنی داری در بین نتایج هر یک از مراحل خونگیری در متغیر hs-CRP در گروه مکمل و تمرین وجود داشت که این تفاوت در متغیرهای IL-6، گلبول های سفید، توان هوازی و توان بی هوازی معنی دار نبود. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد به غیر از مرحله اول، در سایر مراحل در بین سه گروه پژوهش در متغیر hs-CRP تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0=P ). اما بین هر چهار مرحله در بین سه گروه پژوهش در متغیرهای IL-6، گلبول های سفید، توان هوازی و توان بی هوازی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو هفته تمرین تناوبی به همراه مصرف مکمل کورکومین مقادیر hs-CRP را به طور معنی داری کاهش داد.
كلمات كليدي : تمرین مقاومتی، تستوسترون، کورتیزول، پسران نوجوان و جوان.
تاريخ دفاع : 1397-8-23