بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960254935
نویسنده : خلیل مهری
عنوان پایان نامه : طراحی محتوای تبلیغات پیامکی مورد توجّه کاربران همراه اوّل در استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجّه به گسترش خدمات پیامکی در زمینة تبلیغات بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ترجیح می¬دهند به منظور برقراری ارتباط با مخاطبان خود از این روش استفاده نمایند، اما آنچه که حائز اهمیّت است، محتوای ارائه شده به مشتریان در معرض تبلیغات بوده و محتوای مناسب موجب اثرپذیری و جذب مخاطبین می‌گردد و در نتیجه کمک به سودآوری، ارائه¬دهنده خدمت از این روش استفاده می¬نماید. در این تحقیق به طراحی محتوای تبلیغات پیامکی مورد توجّه کاربران همراه اوّل در استان گیلان پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش¬نامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر کاربران تلفن همراه اول در استان گیلان است. در نمونه برداری از روش غیراحتمالی در دسترس ¬استفاده شد و حجم نمونه با توجّه به جامعة آماری نامحدود از فرمول کوکران تعداد 325 نفر بدست آمد. برای بررسی پایایی پرسش¬نامه از آلفای کرونباخ بهره¬برداری شد که برای همة متغيّرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMART PLS2استفاده شد. از 14 فرضیه ارائه شده در این تحقیق 10 فرضیه مورد تأييد قرار گرفته و 4 فرضیه مورد تأييد قرار نگرفت. فرضیه¬های تأييد شده عبارتند از: تأثير (شخصی‌سازی بر انتظار تلاش مشتریان به پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، انگيزة لذّت¬طلبی بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، خودپنداره بر اعتماد به پیامک¬های تبلیغاتی ناشی از محتوا، انتظار تلاش مشتریان بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، اعتماد به پیامک¬های تبلیغاتی بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، شرایط تسهیل‌کننده بر انتظار تلاش مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، تأثير اجتماعی بر توسعة اعتماد مشتریان به پیامک¬های تبلیغاتی ناشی از محتوا، شرایط تسهیل‌کننده بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، خود¬پنداره بر انتظار تلاش مشتریان به پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، شخصی‌سازی بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا) است. اما فرضیه¬های تأثير (عادت بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، تأثیر انتظار عملکرد مشتریان بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا، تأثير اجتماعی برمعرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا و خود¬پنداره بر معرض قرار گرفتن مشتریان برای پیامک‌های تبلیغاتی ناشی از محتوا) معنادار نیست. واژگان کلیدی: استفاده از فن‌آوری برای رفتار کاربر، قرارگرفتن در معرض تبلیغات، مدل یکپارچة پذیرش فن¬آوری
كلمات كليدي : استفاده از فن‌آوری برای رفتار کاربر، قرارگرفتن در معرض تبلیغات، مدل یکپارچة پذیرش فن آوری
تاريخ دفاع : 98-5-16