بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960087108
نویسنده : سعید حسین زاده
عنوان پایان نامه : نقش میانجی ظرفیت بازاریابی در تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد تجاری شرکت¬های تولیدی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجتبی افشاریان, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش نقش میانجی ظرفیت بازاریابی در تاثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد تجاری شرکت¬های تولیدی استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نو ع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت¬های تولیدی استان گیلان می¬باشند که تعداد 276 شرکت به روش نمونه گیری احتمالی (تصادفی ساده) انتخاب شدند و از مدیران یا نمایندگان مدیر(مدیر میانی، سرپرست) نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هنجاریابی شده محققان پیشین بود که برای سنجش گرایش به کارآفرینی از پرسشنامه کووین و سلوین(1989)، عملکرد تجاری از پرسشنامه که و همکاران (2007) و ظرفیت بازار یابی از پرسشنامه نایت و کاوسگیل (2004) استفاده شد. پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی پرسشنماه به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر ظرفیت بازاریابی و عملکرد تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار ظرفیت بازاریابی بر عملکرد تجاری نیز مورد تایید قرار گرفت و نقش میانجی گر ظرفیت بازاریابی در رابطه بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد تجاری شرکت ¬های تولیدی استان گیلان نیز تأیید شد. براین اساس می-توان گفت که با ارتقای ظرفیت بازاریابی در شرکت¬های تولیدی استان گیلان و گرایش به کارآفرینی، عملکرد تجاری نیز ارتقاء خواهد یافت. کلمات کلیدی: گرایش به کارآفرینی، ظرفیت بازاریابی، عملکرد تجاری
كلمات كليدي : گرایش به کارآفرینی، ظرفیت بازاریابی، عملکرد تجاری
تاريخ دفاع : 98-06-03