بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960064636
نویسنده : راضیه یحیی زاده
عنوان پایان نامه : سنجش تاثیر هوش هیجانی بر سبک های رهبری با تاکید بر تجربه کاری و سطح تحصیلات ( مورد مطالعه: کارمندان بانک صادرات
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر نرگس دل افروز,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف : هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (که ضریب آن با EQ نشان داده می‌شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد سه مؤلفه هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند (مؤلفه شناختی، مؤلفه فیزیولوژیکی و مؤلفه رفتاری).پژوهش حاضر با هدف بررسی سنجش تاثیر هوش هیجانی بر سبک های رهبری با تاکید بر تجربه کاری و سطح تحصیلات صورت گرفته است. روش کار : این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به¬شمار می¬آید. جهت نمونه گیری از جامعه آماری تحقیق حاضر از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شد. بر طبق فرمول کوکران از 1200 نفر، 291 نفر به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردیده است و برای آمار استنباطی از روش مدل¬یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحلیل¬ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Smart PLS 3. 0 انجام گرفت. یافته ها : ابتدا به بررسی آمار توصیفی کارکنان من جمله سن، جنسیت و تحصیلات و سابقه کاری پرداخته سپس آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب روایی همگرا و ممیز مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از خروجی ضرایب مسیر و اعداد معناداری نرم افزار SmartPLS 3 فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه گیری : طبق پژوهش و آمار بدست آمده رابطه بین متغیرهای میانجی که در تحقیق حاضر تحصیلات و تجربه کاری در نظر گرفته شده است با هوش هیجانی و سبک رهبری بررسی شد که میزان شدت و ضعف رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری ، بر تحصیلات و تجربه کاری حاکی از رابطه معنادار و مستقیم بود.
كلمات كليدي : :هوش هیجانی، سبک رهبری،تجربه کاری،عواطف
تاريخ دفاع : 1398-6-3