بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950486060
نویسنده : محمد مرادی بازقلعه
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت بیماری لپتوسپیروز درنژاد اسب کاسپین دراستان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داریوش بهزادپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : لپتوسپیروز یکی از شایع ترین بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که در مناطق گرمسیری و معتدله بیشتر شیوع دارد.به منظور بررسی سرولوژیکی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس از تعداد 120 رأس اسب متعلق به 9 شهرستان استان گیلان، نمونه گیری به عمل آمد. برای مشخص شدن پادتن ضد لپتوسپیرا اینتروگانس از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی با استفاده از 5 سروتیپ زنده لپتوسپیرااینتروگانس (گریپوتیفوزا، پومونا، ایکترهموراژیه، کانیکولا و هارجو) استفاده شد.از 120 رأس اسب تحت مطالعه، 28 رأس (7/26 ٪) به یک یا دو سروتیپ آلوده بودند. اسبهای آلوده تیتر سرمی 100/1 الی 3200/1 داشتند. بیشترین آلودگی مربوط به گریپوتیفوزا(5/62٪) بود، ایکتروهموراژیه (25٪)، کانیکولا(37/9٪)،هارجو(12/3٪)و پومونا منفی بودند.نتایج این مطالعه نشان داد که لپتوسپیرا اینتروگانس سروتیپ گریپوتیفوزا به عنوان سروتیپ غالب در بین اسبهای کاسپین استان گیلان می‌باشد. شرایط اقلیمی–آب و هوایی، وفور حیوانات وحشی، فراوانی آبهای محیطی جاری و راکد و بالاخره رواج نگهداری از حیوانات اهلی به شیوه سنتی همگی از عوامل شیوع این بیماری در گیلان هستند.
كلمات كليدي : اسب کاسپین، گیلان، بررسی لپتوسپیروز
تاريخ دفاع : 1397-11-9