بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960257057
نویسنده : سعید خواجو
عنوان پایان نامه : بررسی موانع نهادی دولت توسعه گرا در ایران (بعد از انقلاب اسلامی)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این یک تحقیق کاربردی است و به عواملی می پردازد که مانع ایفای نقش موثر دولت در فرایند توسعه هستند. در این راستا, مفاهیمی مانند دولت توسعه گرا˛ قواعد مربوط به حقوق مالکیت و قواعد مربوط به قوانین اداری را مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه اصلی این تحقیق شامل قواعد اجرا شده از سوی دولت در زمینۀ حقوق مالکیت و قوانین اداری است که از مهمترین عوامل نهادی در اجرای فرایند توسعه می باشد. اهداف این تحقیق شامل بررسی و شناسایی علل ناکارآمدی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی و ظرفیت ها و زمینه های غیر نهادی و راه های اصلاح قواعد حقوقی درون دولت هستند. جنبه نوآوری این تحقیق در استفاده از رویکرد نهادگرایی در تحلیل عدم ایفای نقش موثر دولت در اجرای قواعد حقوق مالکیت و قوانین اداری می باشد. این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های خود از روش تحلیلی-تبیینی استفاده می کند و همچنین برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده می کند.
كلمات كليدي : توسعه˛ دولت توسعه گرا˛ حقوق مالکیت˛ قوانین اداری˛ نهادگرایی
تاريخ دفاع : 1398-06-02