بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940111447
نویسنده : مینا پیرواولیا
عنوان پایان نامه : تاثیر نوع متن بر یادگیری افعال از طریق معرفی معنی واژگان در حاشیه متن بر روی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید پورمحمدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوع متن بر یادگیری افعال از طریق معرفی معنی واژگان در حاشیه متن بر روی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی می آموزند انجام شده است. در این تحقیق تجربی، دو نوع متن به نامهای روایتی و توضیحی استفاده شد. به همین منظور، 30 زبان آموز خانم با رده سنی 16 تا 20 سال در مؤسسه ی زبان ادیب واقع در رشت از میان 50 نفر زبان آموز از طریق آزمون استاندارد تعیین سطح انتخاب شدند. زبان آموزان واجد شرایط به عنوان شرکت کنندگان اصلی مطالعه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه گواه و آزمایشی متشکل از ۱۵ نفر تقسیم شدند. پس از آن، یک آزمون لغت که شامل 30 سوال بود به عنوان پیش آزمون اجرا شد. پس از آن شرکت کنندگان با ده متن (پنج متن روایی و پنج متن توضیحی) مواجه شدند. برای گروه آزمایش معنی افعال مورد نظر در حاشیه متن ها نوشته شد. بعد از تکمیل پنج جلسه آزمایش، به منظور تعیین میزان یادگیری افعال، از شرکت کنندگان هر دو گرئه یک آزمون لغت به عنوان پس آزمون گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فراهم کردن معنی افعال در حاشیه متن به طور قابل توجهی بر یادگیری افعال تاثیر داشت. شرکت کنندگان در گروه آزمایشی که به معنی افعال در حاشیه متن دسترسی داشتند بهتر از گواه عمل کردند. علاوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد که به کارگیری معنی افعال در حاشیه متن های توضیحی به مهارت یادگیری افعال بیشتری منجر شد.
كلمات كليدي : یادگیری واژگان، سطح متوسط
تاريخ دفاع : 1396-9-25