بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930320769
نویسنده : رقیه اسدپاسکی
عنوان پایان نامه : رابطه میان کارایی و ارزش سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آگاهی از شاخصهاي کلیدي بانکداري که بر میزان سود آوري و ارزش سهام بانک ها در بازار بورس تاثیرگذار است، داراي اهمیت فراوان می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش رابطه بین کارایی و ریسک با ارزش سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو داده‌های 18 بانک پذیرفته شده طی 5 سال (1390 تا 1394) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش اثرات ثابت استفاده شده است و نتایج حاصل نشان داده است که تمامی متغیرهای به لحاظ علامت با تئوری های حسابداری سازگار است. هم چنین با توجه به سطح معنی داری متغیرها مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و اندازه بانک با کیوی توبین رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. همچنین مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی، ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی با ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. در نهایت با توجه به سطح معنی داری متغیرها مشخص گردید که ارزش تغییر کارایی، ریسک بازار، ریسک نقدینگی و اندازه بانک با متوسط حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معنی‌داری دارد. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده، می توان نتیجه گرفت متوسط بازده حقوق صاحبان سهام شاخص بهتری برای اندازه گیری ارزش سهام بانک ها می باشد. و بیش از 87 درصد از تغییرات آن توسط متغیرهای کارایی، ریسک و کنترلی قابل توضیح است. کلمات کلیدی: کارایی، کیوی توبین، ارزش افزوده اقتصادی، متوسط حقوق صاحبان سهام، ریسک.
كلمات كليدي : کارایی، کیوی توبین، ارزش افزوده اقتصادی، متوسط حقوق صاحبان سهام، ریسک.
تاريخ دفاع : 95-11-04