بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950162016
نویسنده : نسیم نوربخش
عنوان پایان نامه : تاثیر بازخورد مستقیم و غیر مستقیم بر روی توانایی پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی سطح ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مجید پورمحمدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر بر آن بوده است که اثرات احتمالی دو نوع مختلف از بازخورد اصلاحی را بر روی پاراگراف نویسی زبان آموزان ایرانی سطح ابتدایی بسنجد.هدف اصلی این تحقیق مقایسه اثر دو بازخورد مستقیم و غیر مستقیم روی نوشتار زبان آموزان بوده و اینکه کدامیک از این دو نوع بازخورد می توانند مفید واقع شوند و به صحیح نوشتن زبان آموزان کمک کنند. شرکت کنندگان در این تحقیق ٰ30 نفر از زبان آموزان سطح ابتدایی کانون زبان ایران بودندکه زبان مادری همه ی آنها فارسی بود. گروه های نمونه از دختران 12 تا 14 ساله تشکیل شده بودند. برای اطمینان خاطر از همگون بودن سطح زبان آموزان آزمون تعیین سطح کمبریج برگزار شد. شرکت کنندگان در تحقیق به دو گروه 15 نفره تقسیم شدند. هر یک از زبان آموزان یک پاراگراف به عنوان پیش آزمون و یک پاراگراف به عنوان پس آزمون نوشتند. نتایج حاکی از برتری بازخورد مستقیم نسبت به بازخورد غیر مستقیم بود در حالی که نتیجه ی هیچ یک ازگروه ها از لحاظ آماری تاثیر قابل توجهی نداشت.
كلمات كليدي : تحقیق حاضر-پاراگراف نویسی زبان
تاريخ دفاع : 1397-6-21