بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950097723
نویسنده : میلاد خلیق دوست بالاده
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم خرمالو از طریق پارامتر نشت یونی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بیشتر درختان میوه در مناطق معتدله در معرض سرما قرار می¬گیرند که باعث زیان‌های اقتصادی زیادی در آنها می¬گردد. دمای پایین باعث کاهش فعالیت بیوسنتزی گیاهان، انجام وظایف فرآیندهای فیزیولوژیک و هم چنین باعث خسارت¬های دائمی و در نهایت باعث مرگ گیاه می¬شود. لذا به منظور بررسی میزان تحمل به سرما در سه رقم خرمالو از طریق پارامتر نشت یونی آزمایشی به صورت فاكتوريل سه عاملي در قالب بلوك‌هاي تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتور اول در اين آزمايش رقم خرمالو در سه سطح شامل ارقام خرمندی، فویوکاکی، خرمالوی ژاپنی، فاكتور دوم اعمال تيمار سرما در 2 سطح (4 و 16- درجه سانتی‌گراد) و فاکتور سوم در سه مرحله فنولوژيكي ارقام خرمالو شامل: ركود جوانه‌ها، متورم شدن جوانه‌ها و باز شدن گل‌ها اعمال شد. صفات مورد ارزیابی شامل: نشت یونی، هدایت الکتریکی (EC) و پرولین بود. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان پرولین، شاخص نشت يوني و EC نمونه‌ها در مرحله تورم جوانه‌ها دارای بیشترین میزان می‌باشد و در زمان رکود جوانه‌ها و باز شدن گل‌ها تفاوت معنی‌داری از نظر آماری با هم نداشتند. بیشترین نشت یونی و EC تحت دماي 16- درجه سانتيگراد و کمترین مقدار آنها هم تحت تيمار 4 درجه سانتيگراد بدست آمد. رقم خرمندی در دمای 16- درجه سانتی‌گراد و در مرحله متورم شدن جوانه‌ها بیشترین خسارت غشایی ناشی از سرما (نشت یونی) را داشته است. در اثرات سه گانه نیز بییشترین میزان پرولین، نشت یونی و EC تحت ترکیب تیماری "خرمندی × 16- درجه سانتی‌گراد × متورم شدن جوانه‌ها" و کمترین میزان پرولین هم مربوط به تیمارهای "خرمندی × 16- درجه سانتی‌گراد × رکود جوانه‌ها"، " فویوکاکی × 4 درجه سانتی‌گراد × باز شدن گل‌ها" و "ژاپنی × 16- درجه سانتی‌گراد × رکود جوانه‌ها" بوده است.
كلمات كليدي : پرولین، خرمندی، فویوکاکی، نشت یونی، هدایت الکتریکی.
تاريخ دفاع : 1397-10-04