بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950500641
نویسنده : محدثه امیدی فتحکوهی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی با مدیریت سود
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و تامین مالی از طریق بدهی با مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف پژوهش نمونه ای متشکل از 162 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تابلویی بهره گرفته شده است. یافته های فرضیه اول نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج فرضیه دوم بیان می کند که بین اندازه حسابرس و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در تحلیل فرضیه سوم می توان گفت بین تخصص حسابرس و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج فرضیه چهارم نشان داد که ین حق الزحمه حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. در یک نتیجه گیری کلی مشخص شد که ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد مطالعه در این پژوهش با مدیریت سود رابطه معناداری ندارند. یافته های فرضیه پنجم نشان داد بین میزان بدهی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بدین معنی که در شرکت های دارای میزان بدهی پایین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود افزایش و در شرکت های دارای میزان بدهی بالا، انگیزه مدیران برای مدیریت سود کاهش می یابد.
كلمات كليدي : کیفیت حسابرسی، تامین مالی از طریق بدهی، مدیریت سود
تاريخ دفاع : 1397-11-09