بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911071364
نویسنده : علیرضا بلند رفتار
عنوان پایان نامه : تأثیر مدیریت استعداد بر نتایج کاری کارکنان با میانجی‌گری تناسب فرد– سازمان بانک ملی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مراد رضایی دیزگاه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه که امروزه کارکنان در بهبود فضای رقابتی بین بانک ها نقش محوری دارند و رفتار آن ها می توانند بر میزان سودآوری بانک ها از طریق جذب و حفظ مشتریان تأثیرگذار باشد، بررسی عواملی که موجب بروز رفتارهای مثبت سازمانی است ضروری است. در این تحقیق به بررسی مدیریت استعداد بر نتایج کاری کارکنان با میانجی‌گری تناسب فرد – سازمان پرداخته می شود. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است جامعه آماری این تحقیق1239 نفر از کارکنان بانک ملی در استان گیلان هستند. در نمونه برداری از روش غیر‌‌احتمالی در دسترس استفاده شد. 215 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss22 و SMART PLS3 استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که از 7 فرضیه ارائه شده در تحقیق همه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته اند.که به ترتیب شدت تاثیرگذاری عبارتند از تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار شهروندی، تأثیر مدیریت استعداد بر تناسب فرد – سازمان، مدیریت استعداد بر رضایت شغلی، تأثیر تناسب فرد – سازمان بر رضایت شغلی، تأثیر تناسب فرد – سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر مدیریت استعداد بر رضایت شغلی با میانجی‌گری تناسب فرد – سازمان، تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری تناسب فرد – سازمان است.
كلمات كليدي : تناسب فرد – سازمان، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی،مدیریت استعداد
تاريخ دفاع : 1398-05-14