بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950213767
نویسنده : مجتبی اسمعیل زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی مفهوم پلورالیسم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) وجان هیک
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : همزمان با گسترش پلورالیسم دینی در جهان برخی در ایران نیز با هدف سیاسی به ترویج گستردة این نظریه پرداختند. تا به بهانة ایجاد دموکراسی و رشد اقتصادی و آزادی دینی به مقابله با نظام حکومت دینی در ایران بپردازند. لذا در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع ضمن بررسی اصول و مبانی پلورالیسم دینی، اندیشة سیاسی امام خمینی به عنوان بزرگترین نظریه پرداز اندیشة سیاسی اسلام در سطح بین المللی با پلورالیسم دینی جان هیک تطبیق داده شد ؛ تا از این طریق راهکار هیک برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان و همچنین موضع اسلام و اندیشمندان اسلامی در قبال پلورالیسم دینی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت این بررسی تطبیقی نشان داد که از منظر امام خمینی الگوی پلورالیستی جان هیک در فرآیند سیاست گذاری های کلان با حمله به وثاقت و حجیت دینی سهم بسزایی در سلطه و گسترش لیبرالیسم در جهان دارد و پلورالیسم دینی، سکولاریسم را در پی خواهد داشت که با اصول و مبانی حکومت دینی مدنظر امام خمینی مغایرت دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی : پلورالیسم دینی، لیبرالیسم، سکولاریسم، دموکراسی، حکومت دینی
تاريخ دفاع : 1398-6-5