بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950245352
نویسنده : محمدصادق زادشفق
عنوان پایان نامه : اثر متقابل رفتارهای رهبری استراتژیک و فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار و ادغام سیستم های سازمانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن واعظ قاسمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : همبستگی بین استراتژی های اطلاعاتی (IS) و استراتژی کسب و کار به عنوان یک پیشگویی مهم در موفقیت سازمانی در ادبیات موجود می باشد. بنابراین چگونگی شکل گیری استراتژی مناسب IS در حمایت از استراتژی کسب و کار تبدیل به یک چالش بزرگ در مقابل مدیران ارشد شده است. نظریه رهبری استراتژیک نشان می دهد که جمعیت شناسی و رهبری مدیر ارشد نقش مهمی را در فرمولاسیون استراتژی ایفا می کند و اجرای راهبرد موثر نیاز به دانش های خاص، مهارت ها و سبک های رهبری تصمیم گیرندگان کلیدی دارد. از آنجایی که نقش مهم رهبری ارشد امنیت همکاری دیگران در دستیابی به دیدگاه است. مدیران اجرایی باید دیدگاه راهبردی الهام بخش برای سیستم های اطلاعاتی را در حمایت از عملیات و استراتژی های تجاری بیان کنند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد یا مدیرانی که با سیستم های اطلاعاتی واقع در شهرک های صنعتی رشت سروکار دارند، که شامل 244 نفر می شود. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد 148 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی مورد سنجش قرار گرفتند که تمامی فرضیات در سطح اطمینان 99 درصد تایید شدند. کلید واژه: رهبری استراتژیک، فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار و سیستم های سازمانی
كلمات كليدي : رهبری استراتژیک، فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و کسب و کار و سیستم های سازمانی
تاريخ دفاع : 98-05-16