بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960027935
نویسنده : فاطمه شعبانی
عنوان پایان نامه : تاثير مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد زيست محيطي هتل ها( مورد مطالعه: هتل هاي استان گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر یلدا رحمتی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
كلمات كليدي : : مدیریت منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی، رفتار سازگار با محبط زیست، عملکرد زیست محیطی
تاريخ دفاع : 1398-5-9