بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960047587
نویسنده : کامران بخشی‌پور
عنوان پایان نامه : نقش تهدیدات امنیتی در مناسبات روسیه و ایران: 2018-2012
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید روحی دهبنه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : روسیه و ایران از کشورهایی هستند که در طی سال‌های گذشته درگیر تهدیدات امنیتی متنوع و فراوانی شده‌اند. این تهدیدات امنیتی باعث شده است تا این کشورها راهکارهای مختلفی را برای دفع آنها داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها شکل‌دهی به همکاری‌های امنیتی است. بر همین اساس، این پژوهش به نقش تهدیدات امنیتی در روابط ایران و روسیه به ویژه طی سال‌های 2018-2012 پرداخته است. سوال اصلی تحقیق این است که مهم‌ترین تهدیدات امنیتی ایران و روسیه طی سال‌های 2018-2012 چیست و این تهدیدات چه نقشی در مناسبات این دو کشور داشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و نیز با استفاده از نابع کتابخانه‌ای و همچنین با بررسی تهدیدات امنیتی پیرامون ایران و روسیه، به این نتیجه دست یافت که مهم‌ترین تهدیدات مشترک ایران و روسیه را مناقشه حل نشده در سوریه، گسترش گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه، بحران اوکراین و نیز حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز تشکیل می‌دهد که منجر به ادراک و درک مشترک بیشتری از تهدیدات شده و در نتیجه ارتقای همکاری‌ها را به همراه داشته است.
كلمات كليدي : تهدید امنیتی، امنیت منطقه‌ای، بحران، همکاری‌های امنیتی، نواوراسیاگرایی، تروریسم.
تاريخ دفاع : 1398-5-16