بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950169675
نویسنده : نگین خواجوی اسب چین
عنوان پایان نامه : اثر استفاده از برنامه ریزی تکلیف جمعی در برابر فردی بر ساماندهی معانی در مقاله نویسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطح فوق متوسط
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش سحرخیز عربانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين تحقیق قصد دارد اثر استفاده از برنامه ریزی تکلیف بصورت جمعی و فردی بر ساماندهی معانی در مقاله نویسی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطح فوق متوسط را بررسی کند. به این منظور، 32 زبان آموز دختر ایرانی در سطح فوق متوسط از میان 57 زبان آموز یک موسسه خصوصی در رشت انتخاب شدند. ابتدا، آزمون تعیین سطح سریع برگزار شد تا یک نمونه همگن انتخاب شود. آنها به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. یک پیش آزمون نگارش به منظور ارزیابی سطح مهارت نگارش اولیه به آنها داده شد. در کلاس برنامه ریزی تکلیف جمعی، فراگیران به صورت جمعی روی نگارش خود کار کردند؛ حال آنکه در کلاس برنامه ریزی تکلیف فردی، فراگیران به تنهایی روی نگارش خود کار کردند. هیچ برنامه ریزی تکلیفی به گروه کنترل اختصاص نیافت. در پایان، این گروه ها پس آزمون نگارش دادند. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون شفه تجزيه و تحليل شدند. نتايج مشخص کردند که گروه های برنامه ریزی تکلیف جمعی و فردی، عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که گروه برنامه ریزی جمعی بهتر از گروه برنامه ریزی تکلیف فردی عمل کردند. بنابراین، مشخص می شود که برنامه ریزی تکلیف جمعی یک روش مفید برای نوشتن یک مقاله خلاق با ساختار درست بوده، به معلم ها و زبان آموزان کمک می کند از محیط دوستانه کلاس لذت برده و مانع از صرف زمان زیاد برای اصلاح ساختار یک مقاله می شود.
كلمات كليدي : آزمون قرارگیری, برنامه ریزی کار
تاريخ دفاع : 1397-11-08