بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960034203
نویسنده : مهدیه آقایی پور
عنوان پایان نامه : تاثير محيط ، قابليت ادغام ذينفعان و جذب دانش و مهارت هاي فني بر عملكرد سازماني با ميانجي گري كارآفريني شركتي در مراكز و واحدهاي دانشگاهي
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علی قلی پور سلیمانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر محیط ، قابلیت ادغام ذینفعان و جذب دانش و مهارت های فنی بر عملکرد سازمانی با میانجی گری کارآفرینی شرکتی در مراکز و واحدهای دانشگاهی استان گیلان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه کارکنان پیام نور استان گیلان (اعم از اعضای هیئت علمی،مسئولین آموزش،رئیس و معاونین دانشگاه و مدیر گروه) در سال 1398 می باشند كه با استفاده از جدول تعيين حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار سنجش در اين پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته مي باشد.همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و با توجه به مقادیر بدست آمده پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها معادلات ساختاری pls استفاده شده است. بر اساس یافته ها در فرضیه اول بین تاثیر محیط و کارآفرینی شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه دوم بین ادغام قابلیت ذینفعان و عملکرد سازمانی با میانجی گری کارآفرینی شرکتی رابطه معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار میگیرد.در فرضیه سوم بین قابليت جذب دانش با كارآفريني شركتي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه چهارم بین مهارت هاي فني با كارآفريني سازماني رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین در فرضیه پنجم بین كارآفريني سازماني با عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداری دارد به عبارتی کلی می توان گفت تمامی شاخص های موردنظر در عملکرد سازمانی تاثیرگذار هستند.
كلمات كليدي : دانش جذب، عملکرد سازمانی، عوامل محیطی، قابلیت ادغام ذینفعان، مهارت های فنی، کارآفرینی سازمانی
تاريخ دفاع : 1398-6-3