بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632156
نویسنده : میثم پورمحمدی کلسری
عنوان پایان نامه : تأثیر یک دوره کوتاه مدت تمرین هوازی شدید به همراه مصرف چای سبز بر شاخص های التهابی و آنزیم های کبدی مردان جوان غیرفعال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رامین شعبانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: سبک زندگی کم تحرک یک عامل تهدید کننده سلامتی بوده و ازسویی فعالیت شدید و بلند مدت منجر به آسیب و پاسخ های دستگاه ایمنی و التهاب می‌شود که نتیجه، کاهش عملکرد، کوفتگی و تاخیر بهبود خواهد شد؛ بدین دلیل وجود یک واسطه ضد التهابی طبیعی مثل چای سبز با ترکیبات فلاونوئیدی و پتانسیل ضداکسیداتیو وضد التهاب مورد توجه قرار می‌گیرد. براین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف چای سبز و انجام تمرینات هوازی شدید بر عوامل التهابی و آنزیم های کبدی در مردان غیر فعال بود. روش کار: 38 مرد جوان غیر فعال(بامیانگین سن 63/1±87/19 سال و شاخص توده بدنی 44/4± 12/24 کیلوگرم بر مترمربع) در این پژوهش یک سوکور شرکت کرده و بصورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند ؛ چای سبز و تمرین هوازی(GT-AT ؛ 9 نفر)، تمرین هوازی (P-AT ؛ 9 نفر)، چای سبز(GT ؛ 10 نفر)و کنترل (C-P ؛ 10 نفر). آزمودنی ها روزانه 3 عدد کپسول پودر چای سبز یا دارونما را همراه سه وعده غذایی مصرف کرده و علاوه بر آن گروه های GT-AT و P-AT، سه جلسه در هفته به مدت یک ماه به تمرین هوازی با فشار 55 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه پرداختند(هفته اول و دوم 30 ؛ سوم و چهارم 40 دقیقه). نمونه های خونی قبل و پس از چهار هفته و 24 ساعت پس از آزمون اِل اِستاد از شرکت کنندگان گرفته و CPK، LDH،AST،ALT آنها اندازه گیری شد و پیش از هر بار آزمون اِل اِستاد، اندازه گیری های قد،وزن و چربی زیرجلد انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون t وابسته و آزمون کواریانس و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : نتایج پیش آزمون و پس آزمون چربی زیرجلد درگروه GT-AT همراه با کاهش معنی دار بود (05/0>p) و در سایر گروه ها و بین آنها معنی دار نشد. در گروهGT افزایش معنی دار در شاخص CPK (05/0>p) وجود داشت و درگروه GT-AT با وجود کاهش، اما معنی دار نشد و در بین گروه ها هم معنی دار نشد. در گروهGT شاخص AST با افزایشی معنی دار (05/0>p) همراه بود و بین گروهGT با گروه های P-C وGT-AT تفاوت معنی دار مشاهده شد(05/0>p). در گروه های GT، GT-AT و P-AT افزایش معنی دار (05/0>p) در VO2max بوجود آمد و بین گروه های P-C با P-AT و GT-AT و همچنین GT-AT با GT تفاوت معنی دار مشاهده شد (05/0>p). نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاضر نشان دادکه مصرف چای سبز بدون انجام فعالیت ورزشی احتمالاً نمی تواند اثراتی کاهنده در بروز التهاب پس از فعالیت های شدید و وامانده ساز داشته باشد. اما مصرف چای سبز با اجرای فعالیت های هوازی منظم و حتی شدید، می‌تواند اثرات مثبتی بر کنترل عوامل التهابی داشته باشد و همچنین در بهبود ترکیب بدن و نیز ارتقای ظرفیت هوازی اثرات بهتری داشته باشد.
كلمات كليدي : تمرین هوازی، چای سبز، عوامل التهابی، آنزیم کبدی.
تاريخ دفاع : 1398-11-28