بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960039298
نویسنده : سعیده حسابی فرد
عنوان پایان نامه : تاثیر منابع اطلاعاتی بر ابعاد تصویر ذهنی و قصد سفر به مقصد گردشگری (مورد مطالعه: مسافران غرب گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محققان بر این باورند که منابع اطلاعاتی بر شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری موثرند. بر این اساس، این تحقیق تلاش دارد به بررسی تأثیر منابع اطلاعاتی بر ابعاد تصویر ذهنی و قصد سفر به مقصد گردشگری بپردازد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و Smart PLS 3.0 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل مسافران غرب استان گیلان بود که در بازه زمانی انجام پژوهش از جاذبه های گردشگری غربی این استان دیدن کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، از 422 گردشگر نمونه گیری به عمل آمد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. بر اساس تحلیل ساختاری مشخص شد که منابع اطلاعاتی گردشگران تأثیر زیادی بر تصویر ذهنی شناختی و عاطفی گردشگران دارد. به علاوه، تصویر ذهنی شناختی بر تصویر ذهنی عاطفی موثر بود. افزون بر این، تصویر ذهنی شناختی و عاطفی بر تصویر ذهنی کلی از مقصد تأثیری معنی دار داشتند. سرانجام، تصویر ذهنی کلی نیز بر قصد سفر گردشگران موثر بود. واژگان کلیدی: گردشگر، منابع اطلاعات، تصویر ذهنی از مقصد، قصد سفر، معادلات ساختاری.
كلمات كليدي : گردشگر، منابع اطلاعات، تصویر ذهنی از مقصد، قصد سفر، معادلات ساختاری.
تاريخ دفاع : 98-06-04