بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950028356
نویسنده : اسماعیل رفعت
عنوان پایان نامه : بررسی امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه از سال 1357
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید روحی دهبنه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته شاهد تحولات و روندهای گوناگونی وبده است. به گونه ای که حتی در چهارچوب مبانی و اصول بنیادین و ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی، رفتارهای متفاوتی بروز داده است. از طرف دیگر، علی رغم تغییر و تحولات در عرصه بین المللی، علی الخصوص در بحران سوریه، برخی از رفتارهای ایران استمرار داشته است. از این رو این پرسش، مطرح بوده است که انگیزه و علت اصلی رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی و بحران سوریه چیست؟ نظریه های تحلیل سیاست خارجی و روابط ین الملل، در پاسخ به این سوال، عمدتا انگیزه های رفتاری ایران را براساس مفهوم امنیت فیزیکی توضیح می دهند. اما دربیشتر این پژوهش علت و انگیزه رفتاری سیاست خارجی ایران در بحران سوریه بر مبنای نظریه امنیت هستی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از این منظر، مهمترین علت رفتارهای سیاست خارجی ایران در منازعات پایدار، جستجو و تامین امنیت هستی شناختی است. یعنی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود بیشتر نگران حفظ ویت خود و همچنین استوار نگه داشتن مصادیق نظام اعتماد پایه و رویه های روال مند خود به عنوان یک دولت اسلامی که عملا به عنوان رهبر محور مقاومت نیزشناخته می شود، می باشد. کلیدواژه ها: سیاست خارجی، امنیت هستی شناختی، هویت، نظام اعتماد پایه، محور مقاومت
كلمات كليدي : سیاست خارجی، امنیت هستی شناختی، هویت، نظام اعتماد پایه، محور مقاومت
تاريخ دفاع : 97-11-19