بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632266
نویسنده : ابوالفضل زاهدی شیجانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرمدیریت سود بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کیهان آزادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش درصدد است اثر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مک نیکولز و مبتنی بر اقلام تعهدی کوتاری را بر عملکرد مالی بانک¬های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، مورد سنجش و آزمون قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت¬های¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 بوده است. این نمونه¬ها شامل 8 بانک بوده که دارای ویژگی¬هایی از قبیل در دسترس بودن داده¬ها، منشتر شدن صورت¬های مالی در سال¬های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... می¬باشند. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مک نیکولز و اقلام تعهدی کوتاری بر عملکرد مالی بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنی دار و مثبت دارد. کلمه های کلیدی: مدیریت سود ، مبتنی بر اقلام تعهدی مک نیکولز، مبتنی بر اقلام تعهدی کوتاری، عملکرد مالی بانک ها
كلمات كليدي : مدیریت سود ، مبتنی بر اقلام تعهدی مک نیکولز، مبتنی بر اقلام تعهدی کوتاری، عملکرد مالی بانک ها
تاريخ دفاع : 97-10-23