بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960041209
نویسنده : دانیال وفائی دیزگاه
عنوان پایان نامه : تاثیر ویژگی های تبلیغات از طریق رسانه های اجتماعی بر تمایل خرید مشتری (مورد مطالعه: کاربران رسانه‌های اجتماعی در ایران)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه تبلیغات در شکل دهی به رفتار خرید مصرف کنندگان نقشی بسیار حیاتی ایفا می کند.با افزایش روزافزون استفاده از رسانه های اجتماعی در سالیان اخیر، شرکت ها می کوشند تا پیام های تبلیغاتی خود را از طریق این نوع از رسانه ها به گوش مخاطبان برسانند تا به این ترتیب تمایل مشتریان به خرید را افزایش دهند.عوامل مختلفی تمایل به خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عواملی مانند انتظار از عملکرد، انگیزش لذت گرایانه، ارتباط درک شده ، عادت، تعامل و آگاهی بخشی بر تمایل به خرید مشتری است.ضمنا این پژوهش تاثیر این عوامل بر یکدیگر را نیز مورد بررسی قرار می دهد.این تحقیق با توجه به هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی است. بطور خلاصه می توان گفت روش این تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام در ایران می باشد.حجم نمونه 365 نفر می باشد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق از نوع ميداني بوده و جهت جمع‌آوري داده‌ها، از تكنيك‌ پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری دراین تحقیق، غیراحتمالی دردسترس است. آزمون فرضيه هاي تحقيق به وسيلۀ نرم افزار SPSS22 و SMART PLS3 انجام گرديده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، تعامل بر انگیزش لذت گرایانه تاثیر معنا داری دارد. تعامل بر انتظار از عملکرد تاثیر معنا داری دارد. انگیزش لذت گرایانه بر تمایل به خرید تاثیر معنا داری دارد. انتظار از عملکرد بر تمایل به خرید تاثیر معنا داری دارد. ارتباط درک شده بر انتظار از عملکرد تاثیر معنا داری دارد. آگاهی بخشی بر انتظار از عملکرد تاثیر معنا داری دارد. آگاهی بخشی بر تمایل به خرید تاثیر معنا داری دارد. عادت بر تمایل به خرید تاثیر معنا داری دارد.
كلمات كليدي : تبلیغات رسانه های اجتماعی ، تمایل به خرید ، انتظار از عملکرد، انگیزش لذت گرایانه، تعامل ، ارتباط درک شده ،آگاهی بخشی، عادت .
تاريخ دفاع : 1397-6-10