بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910903964
نویسنده : رامیز ترابی خیاوی
عنوان پایان نامه : هنجار یابی برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فاکتور های فیزیولوژیکی دانش آموزان ۱۲_۱۴ ساله مشکین شهر و مقایسه آن با نرم استاندارد کشوری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مجتبی محمدزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، هنجاریابی برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فاکتورهای فیزیولوژیکی دانش‌آموزان 12-14 ساله شهرستان مشگین شهر و مقایسه آن با نرم استاندارد کشوری و جهانی بود. بدین منظور 250 از دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی مشکین¬شهر که با استفاده از روش تصادفی با میانگین قد71/0±87/143 سانتي‌متر و وزن 21/0 ± 91/32 كيلوگرم، میانگین سنی26/0±34/12 انتخاب شدند. با استفاده از کولیس و متر نواری، اندازه¬گیری ویژگی¬های آنتروپومتریکی انجام شد، برای اندازه¬گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی از دوی 540 متر، دوی 45متر سرعت، دوی 9×4 متر (چابکی)، بارفیکس، درازنشست و خمش به جلو برای انعطاف‌پذیری استفاده شد. با استفاده از کالیپر، چربی زیر پوستی دو نقطه سه سر بازوئی و تحت کتفی اندازه¬گیری شد و با جای¬گذاری در معادله اسلاتر و همکاران ترکیب بدن آزمودنی¬ها محاسبه شد.از تجزيه و تحليل آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون برای تعین میزان همبستگی میان متغیرهای پیش¬بین و ملاک با استفاده از بستهی آماری SPSS نسخه¬ی 13 استفاده شد (05/0>P). يافته¬های پژوهش، حاكي از آن است كه با افزايش سن، وزن، قد، قد نشسته، عرض شانه، دور كمر (عرض لگن)، BMI ، افزايش مي‌يابد. ميانگين درصد چربي دانش‌آموزان 12 ،13و 14 ساله به ترتيب 1/21 ،5/22 ،6/22درصد. همچنين به طور منطقي قد و وزن آزمودني‌ها با افزايش سن، افزايش نشان داد. در مورد عوامل مختلف آمادگي جسماني نیز یافته‌های تحقيق حاكي از آن بود كه با افزايش سن در تمامي متغيرها بهبود مشاهده گرديد (به جز توان هوازي). استقامت عضلاني، به عنوان يكي از عوامل مهم آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي، از 2.97± 42.62 بار در دقیقه در12سالگي به 6.40±45.08 بار در دقیقه در 14 سالگي افزايش يافت.
كلمات كليدي : آنتروپومتریک، ، شاخص‌های فیزیولوژیک، مشکین¬شهر، نوجوان.
تاريخ دفاع : 1395-06-31