بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930492720
نویسنده : حمید نوفلاح
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر شاخص های بازاریابی سبز بر وفاداری مشتریان به برند محصولات ارگانیک(سبز) در منطقه غرب تهران.
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر الهیار داغبندان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : آشنایی مصرف کنندگان از عوامل مختلف زیست محیطی با توجه مسائل اجتماعی به طور چشمگیری افزایش یافته است و نگرانی موجود از گرمایش زمین و درک مصرف کنندگان از محیط زیست ، استفاده از محصولات ارگانیک و پایداری سبط نگه داشتن محیط زیست روز به روز در حال افزایش می باشد، کشاورزی ارگانیک نقش اساسی را در توسعه پایدار و تقاضای مصرف کنندگان ایجاد می نماید و موجب رشد استفاده از این محصولات می شود، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شاخص های بازاریابی سبز بر وفاداری برند مشتریان از محصولات ارگانیک(سبز) در منطقه غرب تهران می باشد.روش شناسی تحقیق توصیفی و همبستگی است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه¬ی آماری مشتریان استفاده کننده از محصولات ارگانیک در منطقه غرب تهران می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از تعداد400پرسشنامه پخش شده بین افراد تعداد 343پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری شده و در نهایت با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داده شده است که شاخص های بازاریابی سبز بروفاداری برند مشتریان محصولات ارگانیک(سبر) در منطقه غرب تهران با احتمال 99 درصد اثرگذاری وجود دارد.ارزش درک شده سبز با نقش میانجی وفاداری مشتری بر برند محصولات در منطقه غرب تهران با احتمال 99 درصد تائید شده است؛ با توجه از نتایج فرضیات بدست آمده می توان به طور کلی به این نتیجه دست یافت که بازاریابی سبز در جذب مشتریان و میزان وفاداری به محصولات ارگانیک(سبز) اثرگذار می باشد و باعث تشویق مردم به استفاده ازاین محصولات می شود.
كلمات كليدي : بازایابی سبز، وفاداری مشتریان،
تاريخ دفاع : 1397-6-20