بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960053715
نویسنده : علی قاسمی بیورزنی
عنوان پایان نامه : تاثیر تمایلات کارآفرینانه و جهت گیری بازار بر عملکرد شرکت پارس حیان با نقش میانجی مشارکت مشتری
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی مشارکت مشتری در تاثیر جهت گیری بازار و تمایلات کارآفرینانه بر عملکرد شرکت پارس حیان استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شرکت پارس حیان استان گیلان می¬باشد که از 27 مدیر این شرکت در شعبات موجود در استان گیلان که به روش تمام شماری انتخاب شده بودند، نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن براساس روش آلفای کرونباخ بالاتر از مقدار مطلوب 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که جهت گیری بازار و تمایلات کارآفرینانه بر مشارکت مشتری و عملکرد شرکت پارس حیان استان گیلان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی مشارکت مشتری در تأثیر جهت گیری بازار و تمایلات کارآفرینانه بر عملکرد شرکت پارس حیان استان گیلان مورد تأیید قرار گرفت. براساس یافته¬¬های مذکور می¬توان گفت که با تقویت جهت گیری بازار و تمایلات کارآفرینانه در سایه مشارکت مشتری می¬توان عملکرد شرکت پارس حیان استان گیلان را بهبود بخشید. کلمات کلیدی: جهت گیری بازار – تمایلات کارآفرینانه – مشارکت مشتری – عملکرد سازمانی
كلمات كليدي : جهت گیری بازار – تمایلات کارآفرینانه – مشارکت مشتری – عملکرد سازمانی
تاريخ دفاع : 98-06-12