بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930539810
نویسنده : محمد احمدی کیسمی
عنوان پایان نامه : تاثیر مجازات زندان بر تکرار جرم زندانیان مرد (مطالعه موردی: مطالعه موردی شهرستان لاهیجان)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر شهرام بهمن تاجانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله¬ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه¬جانبه قوای سه¬گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می¬طلبد و به هیچ¬وجه قضیه¬ای یک¬سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم¬خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می¬شود. لذا هدف تمامی نظام¬های کیفری در سال¬های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش¬ها و کارگاه¬های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین¬المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان¬نامه حاضر ارائه گردیده است. مسئله اساسی تحقیق این است که چه عواملی در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان مؤثرند. این تحقیق علّی و به شیوة پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته شده و توام با مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه زندانیانی است که اهل لاهیجان هستند و در سال 1396 در زندانهای شرق استان گیلان به سر می برند و تعدادشان 345 نفر بوده است. نمونه آماری شامل زندانیان سابقه داری بود که تا سال 1395 به زندانهای استان بازگشته بودند و تعدادکسانی که تکرار جرم داشته اند طبق آمار اداره کل زندانها 180 نفر بوده است. حجم نمونه این تحقیق 60 نفر بوده است که براساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند براساس نتایج این پژوهش می توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد آزاد شده به زندان، با اجرای اصولی و استاندارد تفکیک و طبقه بندی زندانیان در زندانها، بهبود وضعیت اسکان و نگهداری و نوع خدمات دهی موثر به آنها، حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، عرضه خدمات موثر و کنترل از طریق مرکز مراقبت بعد از خروج، پذیرش زندانیان آزاد شده در میان خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و غیر رسمی و جلوگیری از طرد آنان اقدام موثری انجام داد.
كلمات كليدي : زندان، جرم، مجرم، تکرار جرم، جامعه پذیری، آثار زندان
تاريخ دفاع : 1396-11-18