بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960065718
نویسنده : هدیه عباس زاده جانکبری
عنوان پایان نامه : بررسی توانایی شبکه و سرمایه ارتباطی بر عملکرد بازاریابی با میانجی‌گری قابلیت بازاریابی در شرکت‌های صادراتی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر توانایی شبکه و سرمایه ارتباطی بر عملکرد بازاریابی با میانجی‌گری قابلیت بازاریابی در شرکت‌های صادراتی استان گیلان انجام گرفته است. جامعه آماري تحقیق شامل مدیران عامل و روسای کل 75 شرکت‌ صادراتی استان گیلان در سال 1398 بودند. به منظور محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد که در نهایت پس از اندازه‌گیری حجم نمونه و در نظر گرفتن خطای توزیع پرسشنامه، تعداد 66 پرسشنامه صحیح به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس دریافت شد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استانداردی بود که روایی آنها از طریق نظر استاد راهنما و پایایی نیز با توجه به بررسی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظر تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نرم افزار SPSS25 و Lisrel8.8 استفاده گردید. نتایج فرضیه‌های اصلی تحقیق نشان می‌دهد که توانایی شبکه و سرمایه ارتباطی بر عملکرد بازاریابی با میانجی گری قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری دارد. از جمله نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرمایه ارتباطی و توانایی شبکه بر عملکرد و قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری دارند. در نهایت، رابطه بین قابلیت بازاریابی و عملکرد بازاریابی نیز مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : عملکرد بازاریابی، توانایی شبکه، سرمایه ارتباطی، قابلیت بازاریابی، شرکت‌های صادراتی
تاريخ دفاع : 1398-6-3